หน้าหลัก
 
Visitor :
Last updated : August 2017
Send your comment :
 
...เกี่ยวกับวารสาร
  • วารสารสิ่งแวดล้อม เป็นวารสารราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ปี) กำหนดออกทุกต้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคม
  • การจัดทำวารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ผลงานด้านต่างๆ ของสถาบันฯ ออกสู่สาธารณชน
  • กองบรรณาธิการวารสารสิ่งแวดล้อม เปิดรับบทความ/ข้อเขียนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทุกด้าน โดยจัดส่งต้นฉบับ ความยาว 4-8 หน้า พร้อมภาพประกอบ (ถ้ามี) ทางอีเมล์ eric@chula.ac.th พร้อมระบุชื่อและนามสกุล สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์
  • กองบรรณาธิการจะพิจารณาคัดเลือกผลงานตีพิมพ์ ซึ่งอยู่ในการดำเนินงานของบรรณาธิการประจำฉบับ
 
 
 
 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารสถาบัน 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร.0-2218-8130, 0-2218-8135 โทรสาร 0-2218-8124