::: สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :::
CU Webmail        CU Library         Feedback         Sitemap         

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Visitor :
Scince October 5, 2007
Last Updated :

รายละเอียดการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
และลิงค์เอกสารสำนักกิจการวุฒยาจารย์ อ่านต่อ...

http://www.tci-thaijo.org/index.php/aer/index สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ ขอเชิญชวนส่ง บทความวิชาการเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร Applied Environmental Research
อ่านต่อ ...

หนังสือ "การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนโลหะหนักด้วยพืช"
เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช
ราคาเล่มละ 480 บาท
มีวางจำหน่ายที่
ที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา ศาลาพระเกี้ยว โทร. 02 218 7000-3
สาขา สยามสแควร์ โทร. 02 218 9881-2 อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ภัยแล้ง น้ำท่วม ความร่วมรับผิดชอบจากปลายนาสู่มหานคร"
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาฯ อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง "ข้อตกลงปารีส [COP 21] : ความพร้อมของประเทศไทย" วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา(จามจุรี 10) อ่านต่อ...

การประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและงานเสวนา เรื่อง "ทิศทางการปรับปรุงกฎหมายการจัดการมลพิษ
อุตสาหกรรมภาย ใต้บริบทอาเซียน"
29 มกราคม 2559 อ่านต่อ ...


สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือนจาก Ministry of Land
and Environment Protection สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี อ่านต่อ ...

ประกาศ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ เรื่อง การประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก Atomic absorption spectrometer (เครื่อง AAS 3 ระบบ) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ ...

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ต้อนรับแขกผู้มาเยือน จากหน่วยงาน Vietnam Academy of Social Sciences จากประเทศเวียดนาม อ่านต่อ...

Regional Forum on Environmental Compliance in Industrial Sector. 24-25 September 2015
more...

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะผู้มา เยือนจาก Department of Forest and Park Services ประเทศภูฏาน และ Dr.Preecha Ongprasert จาก International Forestry Cooperation Office... more...

Asst. Prof. Dr. Edo Andriesse จาก Department of Geography, Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้ มาเป็น visiting professor
อ่านต่อ ...

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ ร่วมกับกรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดประชุม สัมมนาเพื่อเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นที่มี ต่อผลการศึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานลด ภาวะโลกร้อน อ่านต่อ ...

คลิปวิดีโอ (motion graphic) เรื่อง "อันตรายจาก ขยะอิเล็กทรอนิกส์"  
ดูคลิปวิดีโอ ...

ค่ากำจัดขยะถึงเวลาที่ประชาชนต้องจ่าย ?
ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี
อ่านต่อ ...

การประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการ
วิจัย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
จัดการภัยพิบัติ อ่านต่อ ...

Dr. Masahiko Nagai จากมหาวิทยาลัย Tokyo และคณะ เข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์สถาบันฯ
more ...

Prof. Hiroshi Murayama จาก Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น พบผู้อำนวยการ สถาบันฯ
more ...

"Collaborative Worwcinhop on 3R and E-Waste Management"
3 February 2015 Pathumwan Princess Hotel
Hosted by Environmental Research Institute..
more ...


"Best Practice Environmental Management and Sustainable Development in Mining"
Vientiane, Lao People's Democratic Republic, 22-24 January 2015 more ...

โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก ร่วมกับสถาบันวิจัย สภาวะแวดล้อม เชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยนำโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช ้แล้วแบตเตอรี่ สายชาร์จ และหูฟัง ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มาบริจาค เพื่อนำไปจัดการอย่างถูกวิธี อ่านต่อ...

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2 (นาเสนอผล การศึกษาและมาตรการดานสิ่งแวดล้อม) งานขยาย เขตระบบจำหน่ายให้กับ บ้านห้วยปลาหลด หมู่ที่ 8 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก อ่านต่อ...

แนวปฏิบัติ
การประหยัดพลังงานในสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านต่อ...

 
 
>>> คลิปวิดีโอแนะนำสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

>>> ดูคลิปวิดีโอทั้งหมด

การเสวนาเรื่อง "ข้อตกลงปารีส [COP 21] : ความพร้อมของประเทศไทย" 11 มี.ค.59

ทะเบียนที่ปรึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม และ สาขาการท่องเที่ยว

อ่านต่อ ...

ใบอนุญาต

เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับ
การศึษาและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบกระเทือนคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ ...

Certificate of Appreciation
This certificate was presented to The Environmental Research Institute on May 20, 2015
more ...
This certificate was presented to The Environmental Research Institute on March 12, 2014
more ...
This certificate was presented to The Environment, Development and Sustainability Program, the Graduate School on March 12, 2014
more ...
Journal Subscription Form
โครงการการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับกัน
อ่านต่อ ...
โครงการเศรษฐกิจชุมชน : ความเข้มแข็งของคน และชุมชนยั่งยืนอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อ่านต่อ ...
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลปากน้ำ
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
อ่านต่อ ...
 

ผลงานวิชาการ

 
แนะนำหรือติชมเว็บไซต์
      webmaster.eric@chula.ac.th
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารสถาบัน 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร.0-2218-8117 โทรสาร 0-2218-8124
E-mail : eric@chula.ac.th